กัลฟ์ ลงเงิน 5 พันล้านบาท ซื้อหุ้น กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำนวน 50%

กัลฟ์ ลงเงิน 5 พันล้านบาท ซื้อหุ้น กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำนวน 50% ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กัลฟ์ ลงเงิน 5 พันล้านบาท ซื้อหุ้น กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทและบริษัทย่อย 100% ของ GULF คือ GULF Gulf Renewable Energy Limited (Gulf Renewable Energy) ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ร่วมทุนกับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยโอกาสทางธุรกิจ พลังงานหมุนเวียนและจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการพลังงานลมทั้งในและต่างประเทศ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงธุรกิจพลังงานเชิงนวัตกรรม เช่น ระบบส่งและจ่ายอัจฉริยะในอนาคต

กัลฟ์ รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ เข้าซื้อหุ้น 50% ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกัลฟ์ กองกูร์ มูลค่าการลงทุนรวม 5 พันล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 50% ถือหุ้น

กัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการฟาร์มกังหันลม 3 บริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บริษัท วินด์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กำลังผลิตติดตั้ง 60 เมกะวัตต์ และบริษัท กรีนโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด กำลังผลิตติดตั้ง 60 เมกะวัตต์ และบริษัท นครราชสีมา พลังงานลม บจก. มีกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ และรวม 170 เมกะวัตต์ โดย 3 โครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2559 61 และ 61 ตามลำดับ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยเป็นเวลา 25 ปี

นอกจากนี้ ทั้ง 3 โครงการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีราคาเพิ่ม 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์

การลงทุนในกัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จะทำให้บริษัทรับรู้ผลกำไรในงบการเงินได้ทันที เนื่องจากโรงไฟฟ้าทั้ง 3 โครงการได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อีกทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Gulf Renewable Energy และ GUNKUL วางแผนที่จะร่วมกันขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในและต่างประเทศ เช่น โครงการพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการหลังคาโซลาร์รูฟของกัลฟ์กอนกูร์ บรรลุเป้าหมาย 1,000 MW ภายใน 5 ปี

และ GUNKUL ได้แจ้งกัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น ให้ออกและจัดหาหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,170,000 หุ้นให้แก่

หลังจากกัลฟ์ รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ สละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญ GUNKUL และกัลฟ์ รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จะถือหุ้น 50% ในกัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น ในฐานะบริษัทร่วมลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน สองบริษัทถัดไป

ผู้ที่สนใจในการลงทุน วางแผน วิเคราะห์ พอร์ตหุ้น ตลาดหุ้น หรือข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น และเทคนิคที่น่าสนใจในการลงทุน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.setmarkettrade.com