การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม

การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันได้อยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมในการเปรียบเทียบระหว่างกัน และเป็นข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยแนวทางการจัดกลุ่มนั้นให้สามารถสะท้อนประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนได้ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมของประเทศได้มากขึ้น

หลักการโดยรวม

  • จัดเฉพาะบริษัทจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund:IF) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs) โดยตราสารทางการเงินอื่นๆ ยังคงแยกไว้ต่างหาก
  • หมวดบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด (Non-Performing Group : NPG) ไม่รวมอยู่ในการจัดกลุ่ม
  • รวมกลุ่มของหมวดธุรกิจที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน หรือมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในแนวทางเดียวกันไว้ด้วยกัน

หลักเกณฑ์ การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ

  • พิจารณาจัดบริษัทตามประเภทธุรกิจที่สร้างรายได้ให้บริษัทเกินร้อยละ 50 เป็นสำคัญ
  • หากไม่มีธุรกิจใดสร้างรายได้ให้บริษัทเกินร้อยละ 50 จะใช้เกณฑ์ด้านกำไรพิจารณาเป็นเกณฑ์รอง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาใช้หลักเกณฑ์อื่นๆ ประกอบตามที่เห็นสมควร
  • ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัทย่อยหลายแห่ง (Holding Company) บริษัทจะถูกจัดตามประเภทธุรกิจของบริษัทย่อยที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท
  • ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์จัดบริษัทจดทะเบียนใน SET ตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ โดยในปี 2558 เป็นต้นไป จะมีการจัดบริษัทจดทะเบียนใน mai ตามกลุ่มอุตสาหกรรมด้วย

โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่มและหมวดธุรกิจ 28 หมวด

1)เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

(Agro & Food Industry)ธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูก ทำป่าไม้ ทำปศุสัตว์ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มี 2 หมวดธุระกิจ 1-ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) 2-อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)

2)สินค้าอุปโภคบริโภค

(Consumer Products)ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ ทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย มี 3 หมวดธุระกิจ 1-แฟชั่น (Fashion) 2-ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (Home & Office Products) 3-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals)

3)ธุรกิจการเงิน

(Financials)อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ มี 3 หมวดธุระกิจ 1-ธนาคาร (Banking) 2-เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) 3-ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance)

4)สินค้าอุตสาหกรรม 

(Industrials)ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ มี 6 หมวดธุระกิจ

1-ยานยนต์ (Automotive) 2-วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร(Industrial Materials & Machine) 3-บรรจุภัณฑ์(Packaging) 4-กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (Paper & Printing Materials) 5-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals) 6-เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ (Steel and Metal Products)

5)อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

(Property & Construction)กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม มี 4 หมวดธุระกิจ 1-วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) 2-บริการรับเหมาก่อสร้าง (Construction Services) 3-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) 4-กองทุนรวมอสังหาริม ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(Property Fund & Real Estate Investment Trusts)

6)ทรัพยากร 

(Resources)ธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิงพลังงาน และการทำเหมืองแร่ เป็นต้น มี 2 หมวดธุระกิจ 1-พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) 2-เหมืองแร่ (Mining)

7)บริการ 

(Services)ธุรกิจในสาขาบริการต่างๆ ยกเว้นบริการทางการเงินและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว มี 6 หมวดธุระกิจ 1-พาณิชย์ (Commerce) 2-การแพทย์ (Health Care Services) 3-สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) 4-บริการเฉพาะกิจ (Professional Services) 5-การท่องเที่ยวและสันทนาการ  (Tourisms & Leisure) 6-ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)

8)เทคโนโลยี 

(Technology)ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 2 หมวดธุระกิจ 1-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) 2-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology)


ผู้ที่สนใจในการลงทุน วางแผน วิเคราะห์ พอร์ตหุ้น ตลาดหุ้น หรือข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น และเทคนิคที่น่าสนใจในการลงทุน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.setmarkettrade.com