ตั้งคณะทำงาน พิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ก.ล.ต เตรียมจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อ พิจารณาแก้ไข พ.ร.ก สินทรัพย์ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นางสาวฤธานี สุวรรณมงคล เลขาธิการสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า

ตั้งคณะทํางาน พิจารณาแก้ไข พ.ร.ก สินทรัพย์ดิจิทัล

ด้วยสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และทําให้กลไก การคุ้มครองนักลงทุน มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสอดคล้อง กับทิศทางการกํากับดูแลต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเตรียมแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ดิจิทัล) ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (OECD) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ เข้าร่วมคณะทํางาน และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษา 
คณะทํางานนี้มีอํานาจในการศึกษาทบทวน และเสนอแนวทางแก้ไข พระราชบัญญัติสินทรัพย์ดิจิทัล ได้พิจารณาและพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาใบแจ้งหนี้ ใหม่หากจําเป็น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและสนับสนุนการทำงาน ที่กระทรวงการคลังมอบหมาย ให้สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคุ้มครองผู้ลงทุน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล
สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกรณี “หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียน” หรือ “หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล” ของผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล เนื้อหามีดังนี้: 
การแลกเปลี่ยนมีหน้าที่ในการกําหนดกฎการจดทะเบียน ซึ่งแต่ละข้อกําหนดเกณฑ์ สําหรับการเลือกสินทรัพย์ที่จะใช้ สําหรับการซื้อขาย ในการแลกเปลี่ยนของตนเอง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม Listing rules ของศูนย์การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ละที่นั้นแตกต่างกัน และการพิจารณาปัจจัยที่กําหนด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละครั้ง 
ก.ล.ต. ซึ่งรับผิดชอบการตรวจสอบ หากพบว่าสกุลเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การแลกเปลี่ยน ที่ระบุไว้ในกฎการเข้าจดทะเบียน ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ได้รับการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีอํานาจในการเพิ่มสินทรัพย์ crypto ใด หรือจะเพิกถอนตัวไหน เว้นแต่จะมีการชี้แจงว่าเหรียญอยู่ในรายการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ที่ exchange เป็นคนกำหนด

ผู้ที่สนใจในการลงทุน วางแผน วิเคราะห์ พอร์ตหุ้น ตลาดหุ้น หรือข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น และเทคนิคที่น่าสนใจในการลงทุน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.setmarkettrade.com