หุ้น หรือการลงทุนในหุ้น คือ การซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ถ้าคุณเคยฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการ เราไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจให้เหนื่อยเอง แต่เราสามารถเลือกลงทุนใน หุ้น แทน แล้วเติบโตไปกับกิจการที่เราต้องการเป็นเจ้าของ โดยผู้ถือหุ้น จะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีสิทธิในทรัพย์สิน และรายได้ของกิจการ รวมทั้งโอกาศได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) ซึ่งขึ้นอยู่กับกำไล และข้อตกลงของกิจการนั้นๆ

โดยทั่วไป หุ้น แบ่งออกเป็น 2ประเภท

1-หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.) ที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่ กล่าวคือ ร่วมเป็นผู้ตัดสินใจในปัญหาสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เชน่ การเพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ ฯลฯ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามัญยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลกำไร และมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาเมื่อราคาหลักทรัพย์ ปรับตัวสูงขึ้นตามศักยภาพของบริษัท รวมถึงมีโอกาสได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ่นออกใหม่เมื่อบริษัทเพิ่มทุน หรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่างๆให้แก่ผู้ถือหุ้น

2-หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เป็นตราสารที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ แม้จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในทประชุมผู้ถือหุ้น แต่เมื่อกิจการมีผลกำไรจากการดําเนินงาน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้ ขณะเดียวกันหากกิจการนั้นต้อเลิกกิจการ และมีการชำระบัญชี โดยการขายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิ ก็จะได้รับเงินคืนทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

ผลตอบแทนจะแบ่งเป็น 2 อย่าง หลักๆ

1- กำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้น (Capital Gain)

หรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่เราซื้อมากับราคาที่เราขายไป มักเป็นกิจการที่เติบโตดี (Growth Stock) กำไรเติบโตต่อเนื่อง แต่ต้องวิเคราะห์ และทำการบ้านค่อนข้างมาก โดยมีโอกาสทำกำไรได้มาก หากต้องการสร้างพอร์ตควรเน้นกลุ่มนี้ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งการลงทุน และการเก็งกำไร แต่มีทั้งโอกาสสร้างกำไร และขาดทุน

2-เงินปันผล (Dividend)

หรือเงินส่วนแบ่งผลกำไร จากการดำเนินงานของบริษัท ในระหว่างปีที่นำมาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น เรียกว่า “เงินปันผล” มักเป็นกิจการมั่นคง กระแสเงินสดดี ผลตอบแทนจะประมาณ 3-6% ตามแต่ละบริษัท และผลดำเนินงาน โดยให้ผลตอบแทนมากกว่าฝากธนาคาร แต่ ก็มีความเสี่ยงมากกว่า แต่จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนระยะยาว มักเรียกการลงทุนแบบนี้ว่า การลงทุนสไตล์ห่านทองคำ กินเงินปันผลไปเรื่อยๆ


ผู้ที่สนใจในการลงทุน วางแผน วิเคราะห์ พอร์ตหุ้น ตลาดหุ้น หรือข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น และเทคนิคที่น่าสนใจในการลงทุน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.setmarkettrade.com